Podstatne jmeno pyly

I ett företag där de ger damm, vätskor, gaser eller till och med brandfarliga ångor, och det finns inga utsedda zoner som kan föreligga vid explosionsrisk, bör ett omfattande dokument som kallas explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att det är arbetsgivarens plikt att identifiera potentiellt explosiva zoner.

Dessutom i minnessektionen 37. § 1. förfoga över inrikesminister och vård av den 7 juni 2010. I tanken på brandskydd av byggnader, andra byggnader och mark (Dz.U.10.109.719, också i samma byggnader samt intilliggande områden där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där blandningar som kan skapa explosion kan övervägas, en explosionsriskbedömning genomförs.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är potentiellt explosiva. I interiörer och yttre utrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan orsaka explosion.

https://bl-mask.eu/se/

Bedömningen av explosionsrisken bör antas enligt gällande europeiska standarder, bland annat bör nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av snabb och kontroll före explosion.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva zoner Analys och beteckning.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper beträffande klassificering av gaser och ångor - Testmetoder och tabelldata"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav för att säkra och installera sekundära batterier..